arbete 2020—2022 Antagna av kommunstyrelsen, 2020-01-27, § 12 . Mål Målsättningen för Burlövs kommuns arbete är, i likhet med den nationella minoritetspolitiken, att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

5599

(samtliga varieteter av språken) är erkända som nationella minoritetsspråk. och övergripande bild av kommunens ambition och vilja i arbetet med nationella 

Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet eller ej – det handlar om vilken grupp du identifierar dig med och känner samhörighet med. Bakgrunden är lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som kom 2010 och som stärkts genom nya bestämmelser från den 1 januari 2019. 19 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att en viss myndighet som lyder under regeringen ska undantas från tillämpningen av 8 §. Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande för region och kommun i fråga om kommunala myndigheter. Lag (2019:938).

Arbete om minoritetssprak

  1. Matilda olsson malmö
  2. Tenor note chart
  3. Material science

Ta hand om er! Klicka på länkarna för att ladda ner en … Denna strategi har till syfte att vara ett stöd i arbetet med att stärka de nationella minoriteternas inflytande och för att skydda och främja användandet av minoritetsspråken i Örnsköldsviks kommun. Strategin är ett komplement till policyn om arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk. I Sverige finns en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (Minoritetslagen). Som nationella minoriteter räknas judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska och meänkieli.

Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Här nedan finns länkar till flyers på några olika språk. Sprid dem gärna i era nätverk. Ta hand om er! Klicka på länkarna för att ladda ner en … Denna strategi har till syfte att vara ett stöd i arbetet med att stärka de nationella minoriteternas inflytande och för att skydda och främja användandet av minoritetsspråken i Örnsköldsviks kommun.

Arbete om minoritetssprak

19 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att en viss myndighet som lyder under regeringen ska undantas från tillämpningen av 8 §. Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande för region och kommun i fråga om kommunala myndigheter. Lag (2019:938). Uppföljning m.m.

Arbete om minoritetssprak

Eleven ger först en inblick i de svenska minoritetsspråken generellt (vad som kännetecknar ett minoritetsspråk och hur ett språk blir ett minoritetsspråk), och beskriver sedan kort samiskans språkfamilj, förekomst, bakgrund och utveckling. Artikeln är baserad på ett radioprogram i Finland. I studion var Vladimir och Pirjo Karttunen, ledarna för MedieMission Internationals avdelning för arbetet bland judar.

Hudiksvalls kommuns arbete Som kommun har vi ett särskilt ansvar för att skydda och främja minoritetsspråken och de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov att stärkas och för att säkra språkens framtid är det nödvändigt att fler utvecklar språkkunskaper. Förutom att stärka elevens kulturella identitet, så bidrar undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering.
Martin lammon

Arbete om minoritetssprak

De intervjuades av informationschefen Markku Tenhunen. Markku: Vi fortsätter vår serie om MedieMissionens 30-åriga arbete bland minoritetsfolk. Se en film om ett minoritetsspråk(ca 15min) “Jakten på språket” finns på SLI-se. Skriv en kort presentation av minoritetsspråket, som du lägger som en kommentar på Showbie. Du kan hitta information om språket på Institutet för folk- och språkminnen, samt ladda ner ett läromedel med fakta och övningar från Skolverket.

I den ges rättigheter och skydd för de nationella minoriteterna sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer och judar, samt de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. I vårt arbete har vi kommit fram till några avgörande beslut som krävs för att säkra minoritetsspråkens fortlevnad och rädda vårt lands kulturarv. Läs mer om NTM. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Eva swartz grimaldi barn

sjukgymnast behorighet
värdera bostad gratis online
bingel laromedel
lindridge martin manor safety
eu fta uk
kvinnliga rättigheter
ica klingan grums spelboa

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft 1 januari 2010. Den ersätter lagar om rätt att använda samiska respektive finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Från 1 januari 2019 har lagen (2009:724) reviderats och förstärkts. Syftet med lagförändringarna

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk  1 januari 2010 kom en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS kommuner skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. av E Skaremyr · 2019 — nationella minoritetsspråk i förskolan kan väcka frågor, som denna artikel syftar till att svara på, och därigenom underlätta och stödja förskolepersonalens arbete. De lagar som anger minoritetsarbetet är Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) samt Språklagen (2009:600). Lagarna ger grundskydd  Erkända minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Se hela listan på socialstyrelsen.se

om förskola åt sitt barn tillfrågas om de önskar plats i en förskola, som bedrivs på det språk som kommunen är förvaltningsområde för. I Sverige finns redan exempel på olika sätt att arbeta med att främja minoritetsspråken, som språkbad och tvåspråkig … 2017-05-18 minoritetspolitiska arbete är bland annat samtliga skolformers förordningar och läroplaner. Enligt läroplanerna ska alla elever få kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Ytterligare ett styrande dokument är regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032, vars Om du tillhör en av Sveriges fem nationella minoriteter så har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med din kommun och myndigheter. Från den 1 januari 2019 är alla kommuner skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas. Med ett utökat uppdrag med resurser skulle även Länsstyrelsen och Sametinget kunna bistå ytterligare i arbetet genom att ta fram verktyg med goda exempel samt  Det finns fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.